خدمات و پشتیبانی

1- مدیریت تامین قطعات و لوازم یدکی
2- رهگیری سریال محصول و اجزا Serial Tracking
3- مدیریت قطعات برگشتی مستعمل و مدیریت بازیافت
4- امور قراردادها و سرویس های دوره ای SLA
5- تضمین کیفیت قطعات QA
6- گارانتی و وارانتی
7- حمل و نقل مرسولات
8- آموزش
9- مدیریت منابع انسانی Service-HR
10- پخش کار Job Dispatching