حریم خصوصی

تمامی اطلاعات خریداران در نزد فروشگاه اینترنتی قهرمانی در امنیت کامل بوده و این اطلاعات فقط برای موارد پشتیبانی استفاده میشود.